Obchodní podmínky

Vážený a milý návštěvníku,
je mi ctí, že se nyní chystáte zakoupit mou službu, produkt. Obchod je pro mě spolupráce. Dlouhodobá a oboustranně prospěšná. Užitek, který získáváte s mými produkty, je pro mě velmi důležitý a přeji si, aby pro Vás znamenal spokojenost s mojí prací. Přečtěte si prosím pozorně následující text. Žijeme ve státě, kde platí právní pravidla pro podnikání a já je dodržuji. A i když si v administrativě příliš nelibuji, tyto obchodní podmínky chrání Vás i mně v situacích, kdyby došlo k neočekávaným událostem. Přeji si ale, aby se tak nikdy nestalo, a Vy jste se stali mými nadšenými zákazníky, kteří se mnou půjdou na společné cestě.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE dle §1811 odst. 2 OZ
Před tím, než se rozhodnete zakoupit si mnou nabízený produkt, je mojí zákonnou povinností informovat Vás o mé společnosti a o pravidlech mého obchodování s Vámi prostřednictvím internetu, tj. obchodování prostřednictvím prostředků komunikace na dálku.

KDO JSEM a KDE MĚ můžete KONTAKTOVAT
Mé jméno je Mgr. Pavla Matoušková, IČ: 08589267, DIČ: CZ8455173793
se sídlem na Zborovská 15, 2043/15, Brno, 61600, Česká republika, vedená v evidenci
Živnostenského odboru Úřadu magistrátu města Brna.

Kontaktovat mně můžete:
• pro on-line komunikaci na e-mailové adrese: pavla.matouskovaa@gmail.com
• telefonicky na čísle (+420) 777 853 360

JAK OBCHODUJI
• Jsem podnikatelka, která nabízí s použitím prostředků komunikace na dálku, tj. internetu, různé informační produkty (koučink, on-line kurz, členství, knihu) v oblasti osobního rozvoje.

• Veškeré smluvní vztahy s Vámi uzavírám v souladu s Právním řádem ČR, právní vztahyvysloveně neupravené smlouvou a obchodními podmínkami se řídí občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

• Smlouvu s Vámi uzavírám prostřednictvím webového rozhraní Vámi vybraného produktu (např. www.pavlam.com, www.jidlotopis.cz) Webovým rozhraním jste veden jednotlivými kroky k objednání produktu máte možnost si zadaná data a údaje před podáním objednávky zkontrolovat a opravit.

• Prodejní formulář vždy obsahuje informace o Vás, objednávaném produktu, ceně včetně uvedení daní a poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, údaje o požadovaném způsobu doručení a informace o nákladech spojených s dodáním produktu. U on-line produktů náklady na dodání neúčtuji. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto se neliší od základní sazby.

• Smlouva s Vámi je uzavřena odesláním Vaší objednávky (nikoliv až po potvrzení
objednávky). Odesláním objednávky stvrzujete, že souhlasíte s použitím prostředků
komunikace na dálku při uzavírání smlouvy, že jste byl předem informován o všech
náležitostech smlouvy, že jste se seznámil s obchodními podmínkami, které jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a že s nimi souhlasíte. Údaje uvedené Vámi o Vás v objednávce považuji za správné. Vylučuji přijetí nabídky s dodatkem či odchylkou.

• Důrazně dbám na ochranu Vašich soukromých údajů a chtěla bych, abyste se při návštěvě mých internetových stránek cítili dobře. Ochrana Vašeho soukromí při zpracování osobních údajů je pro mě důležitou záležitostí. Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy mých webových stránek, zpracovávám v souladu s Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) o ochraně osobních údajů - blíže čl. 9 VOP. Neustále vylepšuji technická a organizačníbezpečnostní opatření tak, abych chránil u mě vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení a zásahu nepovolaných osob.

MÉ PRODUKTY
Označení produktu (zboží či služba) a popis jeho hlavních vlastností jsou vždy specifikované na vybraném webovém rozhraní (např. www.pavlam.com, www.jidlotopis.cz). Ráda bych Vás upozornila, že mé produkty (koučinky, on-line kurz, členství, kniha) podléhají ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno.
Všechny mé produkty, které slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje jsou pouze návody a doporučení, nejsem jakkoliv odpovědná za Váš úspěch či neúspěch při jejich aplikaci v praxi, neboť ten je závislý na celé řadě dalších faktorů, které nemohu ovlivnit, jako např. vašich dovedností, možností, znalostí, schopností, obětavosti, situace na trhu, obchodních znalostí apod. Informace obsažené v těchto produktech nemohou nahradit individuální konzultaci
kvalifikovaného odborníka či lékaře a řízení se radami v těchto materiálech je na vlastní zodpovědnost každého Kupujícího, jakožto dospělého svéprávného člověka s vlastní zodpovědností za vlastní činění.

PODROBNOSTI NALEZNETE V NÍŽE UVEDENÝCH VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH
PODMÍNKÁCH, KTERÉ JSOU NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ KAŽDÉ, SE MNOU
UZAVŘENÉ KUPNÍ SMLOUVY NA VÁMI VYBRANÝ PRODUKT.

Prosím, přečtěte si dále uvedený text velmi pečlivě. Odesláním objednávky potvrzujete, žeVám byly před uzavřením smlouvy sděleny zákonem stanovené informace, že jste se seznámili s mými obchodními podmínkami a že jim plně rozumíte a souhlasíte s nimi. Pokud tomu tak není, na objednávku prosím neklikejte. Děkuji. 

Obsah:
1. Obecná ustanovení
2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy
3. Kupní cena
4. Dodací podmínky
5. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem
a ochrana autorských práv
6. Odstoupení od kupní smlouvy
7. Záruka, práva z vadného plnění, reklamační řád
8. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů
9. Ochrana osobních údajů
10. Závěrečná ustanovení

1. OBECNÁ USTANOVENÍ
1.1 Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní
smlouvy, kdy na straně jedné je Prodávající, kterým je Mgr. Pavla Matoušková, IČ: 08589267, DIČ: CZ8455173793 se sídlem na Zborovská 15, 2043/15, Brno, 61600, Česká republika, vedená v evidenci Živnostenského odboru Úřadu magistrátu města Brna.a na straně druhé je Kupující prostřednictvím prostředků komunikace na dálku přes rozhraní webových stránek prodávajícího. Právní vztahy prodávajícího s Kupujícím neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.

1.2 Předmětem koupě, kterou strany uzavírají prostřednictvím webových stránek www.pavlam.com, www.jidlotopis.cz, je prodej produktů osobnostního rozvoje (dále jen předmět koupě).

1.3 Předmět koupě je produktem duševního vlastnictví, a proto je zakázáno jakékoliv
jeho šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Uzavřením kupní
smlouvy Kupující přijímá, že jakékoliv použití předmětu koupě, nebo informací
získaných z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze
v rukou Kupujícího a autor za ně nenese žádnou odpovědnost. V předmětu koupě
může Kupující najít informace o produktech nebo službách třetích stran. Tyto
informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru prodávajícího k této tématice.

1.4 Tyto obchodní podmínky jsou uvedeny na webových stránkách prodávajícího
a platí pro prodej produktů prodávajícího na webových stránkách: www.pavlam.com,
www.jidlotopis.cz

2. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.1 OBJEDNÁVKA
Kupující prohlašuje, že se seznámil se všemi informacemi týkajícími se objednávky,
a to na adrese www.pavlam.com, www.jidlotopis.cz. Kupující objednává předmět
koupě vyplněním a odesláním elektronického formuláře objednávky prostřednictvím
webové stránky www.pavlam.com, www.jidlotopis.cz. Kupující je povinen objednávku před jejím odesláním zkontrolovat a případně opravit chyby. Odeslaná objednávka je právně závazná a Kupujícímu a prodávajícímu vznikají vzájemná práva a povinnosti, tj. Kupující se zavazuje uhradit kupní cenu a prodávající se po uhrazení Kupujícím zavazuje poskytnout Kupujícímu předmět koupě. Tyto obchodní podmínky, které jsou zároveň zveřejněné na webových stránkách prodávajícího, tvoří nedílnou součást kupní smlouvy, která je uzavřena vyplněním a odesláním objednávky. Kupující odesláním objednávky stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami pro nákup na webových stránkách www.pavlam.com, www.jidlotopis.cz. a že s nimi souhlasí.

2.2 UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
2.2.1 Kupující objednává produkty přes webové rozhraní, tj. skrze automatický
objednávkový systém, odesláním vyplněného objednávkového formuláře.

2.2.2 POPIS PRODUKTŮ: Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis
nabízených produktů včetně uvedení toho, co obsahují, komu jsou určeny, co
Kupujícímu mohou přinést a v jakém formátu jsou poskytovány. Veškeré prezentace
uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající
nejsem povinna uzavřít Kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732
odst. 2. NOZ se nepoužije.

2.2.3 OBJEDNÁNÍ PRODUKTŮ: Pro objednání produktů přes webové rozhraní
slouží objednávkový formulář, kde jako Kupující vyplníte vaše jméno, příjmení nebo
firmu, adresu, e-mail, telefonní číslo, u podnikatelů IČ, DIČ. Objednávku odešlete
kliknutím na tlačítko. O obdržení objednávky spolu s fakturou Vás budu informovat e-
mailem zaslaným na Vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce.
Informace o obdržení objednávky je zasílána automaticky. Do okamžiku, než je Vám
doručeno potvrzení o přijetí Vaší objednávky, je možné telefonicky nebo e-mailem (na
adresu uvedenou v úvodní části VOP – KDO JSEM a KDE MĚ můžete
KONTAKTOVAT) objednávku zrušit. Doručením potvrzení o přijetí objednávkyna Vaši elektronickou adresu uvedenou v objednávce je Kupní smlouva uzavřena.
V pochybnostech Vás mohu kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky
a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, má se za to, že objednávka vůbec nebyla
podána a takovou objednávkou se dále nezabývám.

2.2.4 Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě, tvoří ji Vaše objednávka, její přijetí z mé strany a tyto VOP. Smlouvu archivuji v elektronické podobě, není přístupná.

3. KUPNÍ CENA
Ve shrnutí objednávky a na webové stránce www.pavlam.com, www.jidlotopis.cz
najdete všechny ceny produktů.

3.1 Na webovém rozhraní je vždy uvedena i aktuálně platná cena jednotlivých
produktů. Ceny jsou uvedeny s DPH . Cena je platná po celou dobu, kdy je
na webovém rozhraní uvedena. Pokud je uvedena akční cena, je spolu s tím uvedeno
i za jakých podmínek a do jaké doby akční cena platí. Vzhledem k charakteru
produktů nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jeho
dodáním. Kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. před tím než kliknete
na tlačítko) je proto již konečnou cenou.

3.2 Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu v okamžiku odeslání Vaší
objednávky (uvedená v odeslaném objednávkovém formuláři). Pokud by došlo ke
zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především
překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Kupní
smlouvy, pak nejsem povinen Vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat,
a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky.
V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem
oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi
odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z mé strany, platí kupní cena platná
v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě.
3.3 Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinen Vám produkty dodat až
po úplném zaplacení sjednané kupní ceny.

3.4. Kupní cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
Na www.jidlotopis.cz bezhotovostně bankovním převodem na můj účet (platba trvá většinou 1 – 2 pracovní dny): pokyny k platbě, v podobě zálohové faktury, obdržíte e- mailem potvrzujícím přijetí objednávky. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle spárována a produkt co nejdříve dodán.  Na www.pavlam.com online bankovním převodem (platba se provede ihned). Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti Stripe, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a on-line bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti Stripe. Případné další způsoby platby budou uvedeny na webovém rozhraní nebo mohou být mezi námi výslovně dohodnuty. Kupní cena se hradí v korunách českých.

3.5. Splatnost kupní ceny: V případě bezhotovostního převodu je kupní cena
splatná do 7 dnů od potvrzení přijetí objednávky. Datum splatnosti je uvedené
v pokynech k platbě, v zálohové faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je
příslušná částka připsána na můj bankovní účet. Po připsání platby Vám vystavímdoklad o přijaté platbě a daňový doklad, který u on-line platebních metod obdržíte obratem po provedení platby, v ostatních případech do 7 pracovních dnů od přijetí platby. Ustanovení § 2119 odst. 1 NOZ se nepoužije. Produkty není možné hradit formou splátkového kalendáře.

4. DODACÍ PODMÍNKY
4.1 Způsob dodání: Při koupi on-line kurzu, koučinku a členství zároveň provedete registraci, kde si vytvoříte uživatelský účet na webovém rozhraní a po zaplacení vám bude přidělen přístup, popřípadě informace, jak začít. Při koupi knihy produkt odesíláme první pátek od připsání platby na náš účet.

4.2 Po dodání produktu si prosím, co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost
obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu. Podrobnosti jsou uvedeny v čl. 7 těchto VOP.

4.3 Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové
a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu pdf (podrobnosti obsahuje čl. VI. VOP).

5. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO
SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM A OCHRANA
AUTORSKÝCH PRÁV

5.1 Digitální obsah zasíláme pouze Vám, jako Kupujícímu, na Vaši elektronickou
adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn.
Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové
a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .doc
a pdf. K přehrání obsahu v on-line kurzu ve členské sekci je nutné se přihlásit
do Vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporující audio přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro on-line přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby Váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti Vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění.

5.2 Produkty jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností a roků praxe. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na Vás, jak je v praxi použijete a jakou péči a úsilí budete věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto nemohu odpovídat za to, jakých konkrétních výsledků na základě produktů sami dosáhnete. Produkty nenahrazují osobní konzultaci. Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Tyto produkty nemohou nahradit osobní konzultaci, terapii a nejsou zdravotní službou, a tedy nenahrazují ani lékařskou či jinou zdravotní péči. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu. Je třeba brát zřetel na Váš aktuální zdravotní stav, za který
nesete plnou zodpovědnost v souvislosti s aplikací zakoupeného produktu.Za následky Vaší přímé aplikace po koupi mého produktu nenesu žádnou
zodpovědnost. Doporučuji před aplikací konzultaci s Vašim lékařem.

5.3 Autorská práva: Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého předchozího výslovného písemného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.

5.4 Uživatelský účet: Po zakoupení on-line produktu se zavazujete dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se rovněž zavazujete udržovat Vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě závažného porušení Vašich povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo těchto VOP jsem oprávněna Vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Rovněž tak v případě porušení Vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv.

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
6.1. Ze zákona může spotřebitel od smlouvy uzavřené distančním způsobem zpravidla
odstoupit bez udání důvodů ve 14 denní lhůtě od uzavření kupní smlouvy. Dle § 1837
písm. l) NOZ lze tuto možnost u koučinku, členství a on-line kurzů (digitálního
obsahu) vyloučit.

6.2 Jako Kupující můžete od Kupní smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo Kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek 7. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od Kupní smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Vašich povinností z Kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv a v dalších případech stanovených zákonem. Pokud by ze strany Kupujícího nedošlo k úhradě kupní ceny ani ve lhůtě 14 dní po splatnosti, Kupní smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě odstoupení od smlouvy jsem oprávněna Vám okamžitě zrušit přístup do členské sekce.

7. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD
7.1 Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právními předpisy, zejména
ustanoveními § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ.

7.2 Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ.

7.3 Jako Prodávající Vám odpovídám, že produkt při převzetí nemá vady. Jste-li
spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že produkt byl vadný již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí produktu.

7.4 V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady nebo výskytu většího počtu vad, máte právo požadovat výměnu produktu za nový anebo od Kupní smlouvy odstoupit. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nového produktu bez vad, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna Vám nový produkt bez vad dodat, stejně tak i v případě, že bych nesjednala nápravu v přiměřené době nebo že by Vám sjednání nápravy působilo značné obtíže. Vzhledem k charakteru produktu přichází v úvahu jako vada nedostupnost části obsahu, popřípadě chybějící nebo nečitelná část.

7.5 Práva z vadného plnění Vám nenáleží, pokud byste před převzetím produktu věděli, že produkt má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na vady způsobené nesprávným užíváním nebo uložením produktu.

7.6 Pokud Vám nebyl produkt (resp. u on-line kurzu přístupové údaje) dodán v dodací lhůtě, prosím, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“ nebo ,,spam“. Pokud ani tam produkt (přístupové údaje) nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce.7.7 Reklamaci u mě uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete
uplatnit e-mailem na elektronickou adresu pavla.matouskovaa@gmail.com. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytnu písemné potvrzení, jste-li spotřebitel.

8. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
8.1 Máte-li k uzavřené Kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost,
kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v úvodu těchto VOP nebo na elektronické adrese pavla.matoukovaa@gmail.com

8.2 Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný
živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi.

8.3 Pokud mezi mnou jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní
inspekce www.coi.cz Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

8.4 Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
9.1 Prohlášení prodávajícího
Prodávající se zavazuje plně respektovat důvěrný charakter osobních a firemních dat
Kupujícího, která jsou zabezpečena proti neautorizovanému přístupu a chráněna proti
zneužití. Údaje, které Kupující zadává v objednávce, jsou nezbytné pro identifikaci Kupujícího. Jsou použity k realizaci celého obchodu včetně nezbytných účetních operací, vystavení daňových dokladů, identifikaci bezhotovostních plateb a pro komunikaci s Kupujícím.

9.2 Osobní data i údaje o nákupech Kupujícího jsou ukládány v databázi s přísným
zabezpečením proti zneužití a nejsou poskytovány třetím stranám.

9.3 Zároveň Kupující uděluje souhlas s tím, aby mu Prodávající prostřednictvím elektronické komunikace zasílal svá obchodní sdělení, případně nabídky svých obchodních partnerů, a to na dobu do odvolání souhlasu. Ze zasílání těchto obchodních sdělení se lze kdykoliv jednoduše odhlásit kliknutím na odhlašovací odkaz v patičce všech zpráv e-mailové komunikace prodávajícího.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
11.1 Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a Kupujícího ze smlouvy vyplývající.

11.2. Vezměte, prosím, na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro Kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání
objednávky.

11.3. Tyto VOP jsou účinné od 22.9.2020

Chtěli byste se cítit líp, jen zatím nevíte, jak na to?

Přihlašte se k odběru foodsletteru. Jedenkrát měsíčně vám pošlu užitečný tip.

Skvělé! Cesta za dobrým pocitem může začít.
Ups, někde se stala chybka. Zkuste to prosím znovu.
Mail v bezpečí. Žádný spam.