Pravidla ochrany soukromí

Zásady ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů

Na této stránce naleznete přehled hlavních principů ochrany osobních údajů a dalších zpracovávaných údajů. Další informace naleznete v našich obchodních podmínkách.

Kdo zpracovává Vaše údaje?

Vaše osobní údaje bude zpracovávat Pavla Matoušková (IČ: 08589267) a Andrea Šromová

Jaké Vaše osobní údaje zpracováváme?

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb (např. v rámci objednávky některého z našich zboží či služeb). Jedná se tak nejčastěji o údaje, které nám sdělíte při objednávce k některé z našich služeb:

1/ Email

2/ Jméno a příjmení (pouze je-li to nezbytné pro konkrétní službu)

3/ Kontaktní a/nebo doručovací adresa (pouze v případě odběru tištěných titulů)

4/ Profilové informace jako je věk, pohlaví, geografická poloha, profilové fotografie (pokud si je umístíte ke svému účtu)

5/ Telefonní číslo (pro informaci o stavu objednávky)

6/ Platební údaje (číslo platební karty), které uložíme k Vašemu účtu (pouze při využívání placených služeb jako je např. nákup na našem e-shopu atd.)

7/ Další údaje Vámi dobrovolně vyplněné (např. v dotazníku)

Proč Vaše osobní údaje zpracováváme?

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené (včetně administrace a provedení platby, v případě placené služby) a abychom mohli zajistit a neustále zvyšovat bezpečnost našich služeb a tím i Vašich údajů.

Vaše údaje dále zpracováváme za účelem:

1/ zlepšení kvality našich služeb a vývoje nových

2/ zobrazování reklam především na základě Vašich zájmů (včetně remarketingu a behaviorální reklamy), a to vše v přiměřeném rozsahu

3/ Provádění analýz a měření s cílem zjistit, jak jsou naše služby používány

4/ Zajištění bezpečnosti našich systémů a sítí před útoky zvenčí či zneužitím ze strany uživatelů

5/ analýzy Vašich preferencí a zobrazování obsahu, který odpovídá Vašim individuálním potřebám

6/ získání výher ve spotřebitelských soutěžích, případně dalších propagačních kampaních námi organizovaných a jejich doručení výhercům

7/ zodpovězení Vašeho dotazu zaslaného prostřednictvím kontaktního formuláře

8/ vedení účetní evidence a plnění dalších zákonných povinností a ochraně našich práv (např. pro případ soudního sporu týkajícího se produktů či služeb)

Díky udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vám můžeme i nadále poskytovat některé své služby zdarma.

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup? Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou. Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili. Třetími stranami, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům tak dle povahy služby, kterou využíváte nebo jste využívali jsou:

1/ osoby, kterým poskytujeme údaje za účelem analýzy návštěvnosti našich webů

2/ osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme;

3/ osoby, které pro nás zajišťují dostatečné zabezpečení a integritu našich služeb a webů a toto zabezpečení také pravidelně testují;

4/ poskytovatelé platebních brán (poskytovatelé platebních karet);

5/ poskytovatelé přepravních služeb, které Vám doručují Vaše objednávky

6/ provozovatelé reklamních systémů v souvislosti s cílenou reklamou;

7/ provozovatelé technických řešení, díky kterým Vám můžeme zobrazovat pro Vás relevantní obsah a reklamu.

Za určitých, přesně definovaných, podmínek jsme pak povinni některé Vaše osobní údaje předat na základě platných právních předpisů např. Policii ČR, popř. jiným orgánům činným v trestním řízení včetně specializovaných útvarů (ÚOOZ, Celní správa atd.) a dalším orgánům veřejné správy.

Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Vaše údaje budeme zpracovávat po celou dobu využívání našich služeb (tj. trvání smluvního vztahu mezi námi) a následně po dobu přiměřenou k ochraně našich práv, uplatnění nároků z vadného plnění či odpovědnosti za způsobenou škodu. V případě udělení explicitního souhlasu budeme Vaše údaje zpracovávat po dobu uvedenou v tomto souhlasu, nejdéle po dobu 10 let nebude-li tento Váš souhlas se zpracováním osobních údajů z Vaší strany odvolán dříve. Zde bychom Vás však chtěli upozornit, že ty osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služby, resp. pro splnění všech našich povinností, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi i po případném odvolání Vašeho souhlasu. Údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, resp. získané v souvislosti se zasláním Vašeho dotazu sbíráme a ukládáme po dobu cca 6 měsíců od získání těchto údajů.

Můžeme Vaše osobní údaje zpracovávat i bez Vašeho souhlasu?

Ano, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat i bez Vašeho souhlasu, ale pouze za účelem

1/ poskytnutí služby či produktu (splnění smlouvy uzavřené mezi Vámi a námi, přičemž smlouva představuje i faktické využívání určité služby, aniž by bylo potřeba cokoli podepsat); 2/ splnění právních povinností, které pro nás vyplývají z obecně závazných právních předpisů (např. jsme povinni uchovávat provozních a lokalizačních údajů na základě zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích); či

3/ zpracování, jež je nezbytné pro účely našich oprávněných zájmů (např. k přímému marketingu, zajištění bezpečnosti našich webů).

Možnost a zákonnost takového zpracování vyplývá přímo z platných právních předpisů a Váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.

Na základě čeho můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje?

Jak už bylo řečeno, Vaše osobní údaje můžeme zpracovávat jednak na základě Vámi uděleného souhlasu, ale dále například také na základě našeho oprávněného zájmu (zejména zpracování za účelem přímého marketingu) či pro splnění mezi námi uzavřené smlouvy, a to v rozsahu osobních údajů, které jsou k takovému splnění nezbytné. V neposlední řadě je pak důvodem umožňujícím nám zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho souhlas plnění povinností vyplývající pro nás ze zákona. Pro jaké konkrétní účely provádíme jednotlivá zpracování Vašich osobních údajů uvedené výše.

Jsou Vaše osobní údaje v bezpečí?

Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy a technologiemi. Pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme bezpečnostní opatření tak, abychom odhalili případná slabá místa, aby náš systém nebyl vystaven kybernetickému útoku a aby, pokud možno, nedošlo k neoprávněnému přístupu k Vašim osobním údajům. Za účelem lepšího zabezpečení Vašich osobních údajů je přístup k těmto údajům chráněn heslem a citlivé údaje jsou při přenosu mezi Vaším prohlížečem a našimi webovými stránkami šifrovány. Bez Vaší pomoci a odpovědného chování však nejsme schopni plně zajistit bezpečnost Vašich údajů. Pomozte nám proto zajistit bezpečnost svých údajů tím, že budete uchovávat svá jedinečná hesla a další přístupové údaje k našim službám v tajnosti a budete dodržovat základní bezpečnostní zásady.

Jak a kdy můžete svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat? Váš dobrovolně udělený souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoli bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailové zprávy na adresu: pavla.matouskova@pavlam.com. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu také nemá vliv na zpracování osobních údajů, které zpracováváme na jiném právním základu, než je souhlas (tj. zejména je-li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

Jsem povinen poskytnout své osobní údaje? Co když osobní údaje neposkytnu?

Vaše osobní údaje nám poskytujete dobrovolně (pro zpřístupnění některých služeb je předání některých osobních údajů vyžadováno, tzn. pokud nám je nepředáte, nebude Vám umožněno tuto službu využívat). Zpracování Vašich osobních údajů, často pouze v anonymizované podobě, aniž bychom byli vůbec schopni Vás identifikovat jako konkrétního uživatele, nám umožnuje poskytovat své služby zdarma a také tyto služby dále vylepšovat. Pokud nám Váš souhlas neudělíte, popř. ho dodatečně odvoláte, může se stát, že Vám některé naše služby již nebudeme schopni nadále zdarma poskytovat, popř. že Vám je nebudeme moci poskytnout v plném rozsahu či kvalitě. Není však samozřejmě Vaší povinností naše bezplatné služby využívat.

Jaká všechna práva máte v souvislosti s ochranou osobních údajů?

Ve vztahu k Vašim osobním údajům máte zejména následující práva: 1/ právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

2/ právo osobní údaje opravit či doplnit;

3/ právo požadovat omezení zpracování;

4/ právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

5/ právo požadovat přenesení údajů;

6/ právo na přístup k osobním údajům;

7/ právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

8/ právo na výmaz osobních údajů (právo být "zapomenut") v určitých případech;

9/ další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679 po nabytí jeho účinnosti.

Co to znamená, že máte právo vznést námitku?

Pokud by se Vám již nelíbilo, že od nás čas od času dostanete nějaké obchodní sdělení či jinou informaci o novinkách týkající se našich služeb, máte možnost vznést námitku proti dalšímu zpracovávání Vašich osobních údajů za účelem přímého marketingu. Pokud tak učiníte, pro tento účel již Vaše údaje zpracovávat nebudeme a další obchodní sdělení a newslettery Vám již zasílána nebudou. Bližší informace o tomto právu obsahuje zejména čl. 21 obecného nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

Jak nás můžete kontaktovat?

V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů, prosím, využijte kontaktních informací zde, elektronickou poštou na adrese pavla.matouskova@pavlam.com. V této souvislosti bychom Vás chtěli upozornit, že můžeme chtít, abyste nám vhodným způsobem prokázali svou totožnost, abychom si mohli ověřit Vaši identitu. Jde o preventivní bezpečnostní opatření za účelem zamezení přístupu neoprávněných osob k Vašim osobním údajům. Za účelem zvyšování kvality služeb a uchovávání záznamů o plnění našich povinností vyplývajících ze zákona je veškerá komunikace s Vámi monitorována.